Author: admin

Zwrot weksli -dotyczy pierwszej tury rekrutacji „Twoja firma-Twój sukces”, tj. osób które zakładały działalność w VIII.2018 r.

Informujemy iż, zgodnie z Regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie oraz Przyznawania Środków Finansowych Na Rozwój Przedsiębiorczości §8 pkt 14 „Dokument stanowiący zabezpieczenie Umowy (Weksel) zostanie Uczestnikowi Projektu zwrócony na jego pisemny wniosek, po całkowitym rozliczeniu przez Beneficjenta udzielonego wsparcia finansowego

Lista rankingowa II tury rekrutacji

01.04.2019 Centrum Animacji Społecznej ogłasza, iż w dniu 01 kwietnia 2019 została opublikowana Lista Rankingowa II tury rekrutacji (poniżej). Wszystkie osoby, które składały Formularze rekrutacyjne zostały zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie.   Lista rankingowa II tury rekrutacji „Podkarpacki program wsparcia zatrudnienia”