Aktualności

sierpień 2019
Zwrot weksli -dotyczy pierwszej tury rekrutacji „Twoja firma-Twój sukces”, tj. osób które zakładały działalność w VIII.2018 r.
Informujemy iż, zgodnie z Regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie oraz Przyznawania Środków Finansowych Na Rozwój Przedsiębiorczości §8 pkt 14 „Dokument stanowiący zabezpieczenie Umowy (Weksel) zostanie Uczestnikowi Projektu zwrócony na jego pisemny wniosek, po całkowitym rozliczeniu przez Beneficjenta udzielonego wsparcia finansowego oraz nie szybciej niż przed upływem terminu 12 miesięcy liczonych od dnia rozpoczęcia przez niego działalności gospodarczej określonej we wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (lub daty zarejestrowania w KRS) i obowiązkowym potwierdzeniu tego faktu dokumentami (odpowiednie zaświadczenia Urzędu Skarbowego, ZUS)”, natomiast zgodnie z §8 pkt 16 Regulaminu „W przypadku niezłożenia do Biura Projektu pisemnego wniosku o zwrot zabezpieczenia Umowy w ww. terminie, zostanie on zniszczony Komisyjnie, w obecności powołanych osób.”
W związku z powyższym informujemy, iż wnioski o zwrócenie Weksla należy kierować w formie pisemnej do biura projektu w terminie do 09.09.2019. Do wniosków należy dołączyć stosowne zaświadczenia z US i ZUS. W innym wypadku weksle zostaną zniszczone komisyjnie.
styczeń 2019
Wyniki Komisji Oceny Wniosków Wsparcia Pomostowego II tura

Fundacja Conceptus ogłasza, iż po obradach Komisji Oceny Wniosków o przyznanie Wsparcia Pomostowego wszyscy Uczestnicy II tury rekrutacji projektu Twoja firma – Twój sukces są rekomendowani do przyznania wsparcia. Informujemy, iż zgodnie z Regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie oraz przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Uczestnicy Projektu uprawnieni są do przeznaczenia pomocy finansowej ze wsparcia pomostowego na pokrycie obligatoryjnych opłat ponoszonych w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej. W pierwszej kolejności pokrywane są płatności obowiązkowe czyli m.in. składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, fundusze pozubezpieczeniowe, czynsz, opłaty za media.

Odnośnie podpisywania umów będziemy się z Państwem kontaktować.

Serdecznie gratulujemy !

grudzień 2018
Wyniki Komisji Oceny Wniosków- II tura

Informujemy, że Komisja Oceny Wniosków(KOW)  zakończyła ocenę Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.  Wszystkie złożone wnioski zostały ocenione pozytywnie i zostały rekomendowane do dofinansowania. Serdecznie Gratulujemy!

Poniżej zamieszczamy listę rankingową wniosków. Każdy Wniosek oceniany był przez dwóch oceniających, liczba przyznanych punktów znajdująca się na liście jest średnią arytmetyczną obu ocen. Osoby, które posiadają status rekomendowano do dofinansowania mogą zakładać działalność oraz konto bankowe.

Uwaga ! Działalności muszą zostać otwarte jeszcze w grudniu.

Gdy założą już Państwo działalność  oraz konto można przyjść na podpisanie umowy o dofinansowanie. Szczegóły odnośnie podpisywania umowy oraz wypełniania i składania Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego zostaną Państwu, wkrótce przesłane  mailem.

Lista wniosków rekomendowanych do dofinansowania:Wyniki-KOW-II-tura

Termin składania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego (biznesplan) II tura

Informujemy, że Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości można składać do 17.12.2018 w biurze projektu przy ul.Bujwida  34 a/4 we Wrocławiu w godzinach pracy biura. Wnioski należy złożyć w dwóch egzemplarzach i załączyć do nich:

 1. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zgodnie z wzorem załącznika nr 7 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie w dwóch egzemplarzach), oraz
 2. (jeśli dotyczy) Kopie zaświadczeń potwierdzających wysokość otrzymanej pomocy de minimis (dotyczy tylko osób, które w ciągu trzech ostatnich lat podatkowych otrzymały taką pomoc). 

Jeżeli mają już Państwo uzupełnione i zaakceptowane wnioski można je składać wcześniej. Jednocześnie informujemy, że 17.12.2018 Wnioski powinny znaleźć się już w biurze projektu. W związki z tym, że nasz odział poczty polskiej ma niedobry kadrowe i dostarcza nam przesyłki znacząco po terminie, jeżeli będą chcieli Państwo złożyć wniosek listownie proszę zrobić to za pośrednictwem kuriera. 

 

Ważne! Działalność otwieramy dopiero po ogłoszeniu oficjalnych wyników KOW!

Jeśli chodzi o wnioski o wsparcie pomostowe, to składane są one dopiero po założeniu działalności (np. podczas podpisywania umowy o dotację).

Szczegółowe informację o terminach podpisania umowy i wnioskach o pomostówkę, otrzymają Państwo na maila podanego w formularzu rekrutacyjnym po ogłoszeniu wyników KOW.

październik 2018
Informacja dla osób zakwalifikowanych do projektu

Serdecznie gratulujemy Państwu zakwalifikowania się do projektu! Pod koniec października skontaktujemy się z Państwem, aby potwierdzić chęć udziału w projekcie oraz ustalić dalsze kroki. Prosimy o odbieranie telefonów oraz monitorowanie poczty e-mail. Szkolenia i doradztwo będą odbywać się we Wrocławiu. Etap szkoleniowo-doradczy będzie realizowany w listopadzie oraz na początku grudnia. Po zakończeniu etapu szkoleniowo-doradczego składają Państwo Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego (wraz z biznesplanem). Wnioski oceni Komisja. Zakładanie działalności oraz wypłata dotacji, planowana jest na grudzień 2018. W związku z okresem realizacji projektu wszystkie działalności gospodarcze muszą zostać założone w grudniu i będzie to dość napięty okres jeśli chodzi o harmonogram projektu, dlatego prosimy o nieplanowanie dłuższych wyjazdów w tym okresie.

Jeżeli ktoś z Państwa chciałby zrezygnować z udziału w projekcie prosimy o pilny kontakt telefoniczny i informację mailową.

Wyniki II rekrutacji do projektu

Informujemy, że komisja rekrutacyjna do projektu zakończyła obrady. Poniżej znajduje się lista rankingowa kandydatów do projektu:

Lista rankingowa – II rekrutacji

wyniki II rekrutacji – wersja 2 poprawiona

W wypadku rezygnacji osób zakwalifikowanych,  do udziału w projekcie zostanie zaproszona kolejna osoba z listy rezerwowej. Jeżeli, ktoś z osób zakwalifikowanych do projektu, będzie chciał zrezygnować prosimy o pilną informację mailową lub telefoniczną.

Przypominamy, że maksymalnie można było osiągnąć 180 pkt. wg następującej metodologii:

 • Formularz rekrutacyjny – max. 30 pkt.
 • Rozmowa z doradcą (tylko dla 88 osób z najwyższą oceną formularza) –  max 30 pkt.
 • Punkty dodatkowe (przyznawane tyko osobą, które uzyskały wymagane minimum punktów zgodnie z regulaminem) – max 120 pkt., przyznawane za przynależność do poniższych grup:
  • kobiety – 50 pkt.
  • osoby z niepełnosprawnościami – 50 pkt.
  • osoby zamieszkujące tereny wiejskie – 10 pkt.
  • osoby z obszarów rewitalizowanych – 10 pkt.

Wszystkim osobą, które nie zakwalifikowały się do projektu lub znajdują się na liście rezerwowej zostanie przekazana pisemna informacja o szczegółach przyznanej punktacji wraz z uzasadnieniem.

W wypadku, gdy nie znają Państwo swojego numeru rekrutacyjnego prosimy o kontakt z biurem projektu. Zostanie on przesłany na wskazany w formularzu adres e-mail.

Informacja dotycząca wyników dla II tury rekrutacji do projektu „Twoja firma – Twój sukces”-aktualizacja

16.10.2018r.

Informujemy, że  wyniki dotyczące II tury rekrutacji do projektu „Twoja firma – Twój sukces” zostaną opublikowane z końcem tego tygodnia.

wrzesień 2018
Informacja dotycząca wyników dla II tury rekrutacji do projektu „Twoja firma – Twój sukces”
Informujemy, że  w związku z napływem dużej ilości formularzy obrady komisji rekrutacyjnej zostaną przedłużone do połowy października.

sierpień 2018
II tura rekrutacji do projektu „Twoja firma – Twój sukces”

Informujemy że przyjmowanie formularzy rekrutacyjnych do projektu w ramach II tury rekrutacji odbędzie się w terminie 31.08.2018 – 06.09.2018. Formularze należy składać osobiście lub dostarczyć przez pocztę/kuriera do Biura Projektu przy ul. Bujwida 34 a/4, 50-368 Wrocław. Dokumenty założone poza terminem nie będą brane pod uwagę. Przypominamy, że o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do biura, a nie data nadania. Wzór formularza rekrutacyjnego znajduje się w zakładce do pobrania. Osoby zarejestrowane w Urzędzie Pracy powinny załączyć do formularza zaświadczenie z Urzędu Pracy, a osoby z niepełnosprawnościami m- zaświadczenie o niepełnosprawności).

Jeżeli zamieszkują Państwo na obszarach objętych rewitalizacją i mają taką możliwość prosimy również o załączenie stosownego zaświadczenia z urzędu miasta/gminy. Usprawni nam to proces przyznawania dodatkowych punktów za zamieszkiwanie na terenie rewitalizacji oraz przyspieszy rekrutację do projektu.

Wyniki Komisji Oceny Wniosków

Informujemy, że Komisja Oceny Wniosków(KOW)  zakończyła ocenę Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.  Wszystkie złożone wnioski zostały ocenione pozytywnie i zostały rekomendowane do dofinansowania. Serdecznie Gratulujemy!

Poniżej zamieszczamy listę rankingową wniosków. Każdy Wniosek oceniany był przez dwóch oceniających, liczba przyznanych punktów znajdująca się na liście jest średnią arytmetyczną obu ocen. Osoby, które posiadają status zakwalifikowano do dofinansowania mogą zakładać działalność oraz konto bankowe. Gdy założą już Państwo działalność  oraz konto można przyjść na podpisanie umowy o dofinansowanie. Szczegóły odnośnie podpisywania umowy oraz wypełniania i składania Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego zostaną Państwu, wkrótce przesłane  mailem.

Lista wniosków rekomendowanych do dofinansowania:  Wyniki KOW – I tura

lipiec 2018
Termin składania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego (biznesplan) i kilka ważnych informacji

Informujemy, że Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości można składać do 06.08.2018 w biurze projektu przy ul.Bujwida  34 a/4. Wnioski należy złożyć w dwóch egzemplarzach i załączyć do nich:

 1. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zgodnie z wzorem załącznika nr 7 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie), oraz
 2. (jeśli dotyczy) Kopie zaświadczeń potwierdzających wysokość otrzymanej pomocy de minimis (dotyczy tylko osób, które w ciągu trzech ostatnich lat podatkowych otrzymały taką pomoc). 

 

Jeżeli mają już Państwo uzupełnione i zaakceptowane wnioski można je składać wcześniej. Jednocześnie informujemy, że 06.08.2016 Wnioski powinny znaleźć się już w biurze projektu. W związki z tym, że nasz odział poczty polskiej ma niedobry kadrowe i dostarcza nam przesyłki znacząco po terminie, jeżeli będą chcieli Państwo złożyć wniosek listownie proszę zrobić to za pośrednictwem kuriera. 

Jednocześnie jeżeli mają Państwo wątpliwości czy zdążą Państwo złożyć wniosek w terminie proszę przesłać taką informację do  01.08.2018 na adres: mradywoniuk@fundacjaconceptus.pl . Jeśli wątpliwości zgłosi wystarczająca liczba osób to istnieje możliwość wydłużenia terminu składania wniosków. 

Komisja Oceny Wniosków (KOW) jest planowana na 07-09.08.2018. Jeżeli nie będzie żadnych problemów wyniki powinny ukazać się na naszej stronie 9 lub 10 lipca.

Ważne! Działalność otwieramy dopiero po ogłoszeniu oficjalnych wyników KOW!

Jeśli chodzi o wnioski o wsparcie pomostowe, to składane są one dopiero po założeniu działalności (np. podczas podpisywania umowy o dotację).  Wysokość wsparcia pomostowego to na dzień dzisiejszy, jeśli wszyscy zawnioskują i otrzymają wnioskowaną dotację – 1 638,26.

Szczegółowe informację o terminach podpisania umowy i wnioskach o pomostówkę, otrzymają Państwo na maila podanego w formularzu rekrutacyjnym po ogłoszeniu wyników KOW.

terminy szkoleń

I grupa07-08.07.2018 i 11-12.07.2018

II grupa 09-10.07.2018 i 13-14.07.2018

czerwiec 2018
Planowany harmonogram projektu -poprawa

We wcześniejszy harmonogram wkradł się błąd. Poniżej poprawiony harmonogram:

Etap szkoleniowo doradczy 6.07.2018 – 03.08.2018 – w tym czasie piszą już państwo biznesplany, które finalnie zaakceptuje doradca.

Składnie wniosków o przyznanie dotacji (wraz z biznesplanem)- do 06.08.2018

Obrady Komisji Oceny Wniosków (KOW) – 07-08.08.2018

WAŻNE! Działalność otwieramy dopiero po oficjalnych wynikach Komisji.

Od 09.08.2018 – zakładanie działalności gospodarczej i podpisywanie umów.

Po założeniu działalności gospodarczej składają Państwo również wniosek o wsparcie pomostowe.

Wszelkie szczegóły zostaną podane na spotkaniu organizacyjnym.  O kolejnych krokach w projekcie będą też państwo informowani mailowo i/lub telefonicznie.

termin rozpoczęcia szkoleń -aktualizacja

Informujemy, że szkolenia rozpoczną się 06.07.2018.

Aktualizacja listy rankingowej

Poniżej znajduje się zaktualizowana lista rankingowa, w związku z rezygnacją jednej z osób zakwalifikowanych, do projektu dostała się pierwsza osoba z listy rezerwowej.

Wyniki rekrutacji -aktualizacja 06.06.2018

 

zmiany w regulaminie

Informujemy, że na stronie dostępny jest zaktualizowany regulamin oraz załącznik 11 do Regulaminu. Zmiana dotyczyła doprecyzowania zapisów oraz wprowadzenia dla uczestników projektu możliwości  przesunięć środków finansowych między poszczególnymi pozycjami Planu inwestycyjnego (Biznesplan, Pkt. 4.1 Wniosku o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości) oraz Harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji do 20% wartości środków w odniesieniu do pozycji, z której przesuwane są środki jak i do pozycji, na którą przesuwane są środki, w stosunku do zatwierdzonego Biznesplanu i Harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji, bez konieczności informowania i uzyskania zgody Beneficjenta na etapie realizacji inwestycji. (par. 9 ust.3)

maj 2018
Informacja dla osób zakwalifikowanych do projektu

Serdecznie gratulujemy Państwu zakwalifikowania się do projektu! Na początku czerwca skontaktujemy się z Państwem, aby potwierdzić chęć udziału w projekcie oraz ustalić dalsze kroki. Szacowany termin rozpoczęcia etapu szkoleniowo-doradczego to druga połowa czerwca. Termin ten może się jednak wydłużyć, ze względu na to,  że obecnie w pierwszej kolejności musimy przeprowadzić procedurę odwoławczą dla osób, które się nie zakwalifikowały do projektu. Długość procedury odwoławczej będzie zależeć od kilku czynników (m.in. termin odbioru przesyłki poleconej przez odrzuconych kandydatów, ilość złożonych odwołań, etc.). Dlatego termin szkoleń jest podany na razie szacunkowo. Szkolenia i doradztwo będą odbywać się we Wrocławiu.

Jeżeli ktoś z Państwa chciałby zrezygnować z udziału w projekcie prosimy o kontakt telefoniczny i informację mailową.

Wyniki rekrutacji do projektu

Informujemy, że komisja rekrutacyjna do projektu zakończyła obrady. Poniżej znajduje się lista rankingowa kandydatów do projektu:

Lista rankingowa w ramach projektu Twoja firma- Twój sukces

W wypadku rezygnacji osób zakwalifikowanych,  do udziału w projekcie zostanie zaproszona kolejna osoba z listy rezerwowej.

Przypominamy, że maksymalnie można było osiągnąć 180 pkt. wg następującej metodologii:

 • Formularz rekrutacyjny – max. 30 pkt.
 • Rozmowa z doradcą (tylko dla 88 osób z najwyższą oceną formularza) –  max 30 pkt.
 • Punkty dodatkowe (przyznawane tyko osobą, które uzyskały wymagane minimum punktów zgodnie z regulaminem) – max 120 pkt., przyznawane za przynależność do poniższych grup:
  • kobiety – 50 pkt.
  • osoby z niepełnosprawnościami – 50 pkt.
  • osoby zamieszkujące tereny wiejskie – 10 pkt.
  • osoby z obszarów rewitalizowanych – 10 pkt.

Wszystkim osobą, które nie zakwalifikowały się do projektu lub znajdują się na liście rezerwowej zostanie przekazana pisemna informacja o szczegółach przyznanej punktacji wraz z uzasadnieniem. Od wyników przysługuje pisemne odwołanie  w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o wynikach.

W wypadku, gdy nie znają Państwo swojego numeru rekrutacyjnego prosimy o kontakt z biurem projektu.

 

Aktualizacja -termin podania wyników – opóźnienie

Informujemy że wyniki rekrutacji do projektu zostaną opublikowane w środę, tj. 23.05.2018. Za opóźnienie przepraszamy.

termin podania wyników – opóźnienie

Informujemy, że w związku z bardzo dużą liczbą zgłoszeń oraz przeciągającymi się rozmowami rekrutacyjnymi informujemy, że planowany termin ogłoszenia wyników ulega opóźnieniu. Przed ogłoszeniem wyników musimy przygotować bardzo dużą dokumentację projektową oraz korespondencję do tych z Państwa, którzy się nie zakwalifikowali, co jest bardzo czasochłonne. Planowany termin ogłoszenia wyników: 17-20.05. Za opóźnienia przepraszamy.

kwiecień 2018
Biuro fundacji nieczynne na majówkę.

Informujemy, że  w dniach 30.04 – 06.05.2018 fundacja będzie nieczynna. Za utrudnienia przepraszamy.

Lista osób zakwalifikowanych do etapu rozmowy rekrutacyjnej z doradcą zawodowym

Informujemy, że została zakończona ocena formularzy rekrutacyjnych. Poniżej zamieszczamy listę 88 osób zakwalifikowanych do etapu rozmowy rekrutacyjnej z doradcą zawodowym (lista uszeregowana jest wg rosnących numerów rekrutacyjnych).  O terminie rozmów będą Państwo sukcesywnie informowani telefonicznie oraz za pośrednictwem maila.

Lista osób zakwalifikowanych na rozmowy

marzec 2018
Zmiana regulamnu

Informujemy, że zmianie uległ §3 ust. 16 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. Zaktualizowana wersja regulaminu zamieszczona została w zakładce do pobrania.

Termin rekrutacji do projektu „Twoja firma – Twój sukces”

Informujemy że przyjmowanie formularzy rekrutacyjnych do projektu odbędzie się w terminie 20.03.2018 – 26.03.2018. Formularze należy składać osobiście lub dostarczyć przez pocztę/kuriera do Biura Projektu przy ul. Bujwida 34 a/4, 50-368 Wrocław. Dokumenty założone poza terminem nie będą brane pod uwagę. Przypominamy, że o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do biura, a nie data nadania. Wzór formularza znajduje się w zakładce do pobrania.

luty 2018
Projekt Twoja firma – Twój sukces

Projekt Twoja firma – Twój sukces rozpoczął się. Obecnie przygotowywane są dokumenty rekrutacyjne. Po akceptacji dokumentów przez urząd, dokumenty zostaną zamieszczone na stronie i zostanie ogłoszony termin rekrutacji do projektu. Planowany termin pierwszego naboru – marzec 2018. Wszystkie informację będą zamieszczane na naszej stronie internetowej w zakładce Twoja firma- Twój sukces. Prosimy więc o bieżące śledzenie strony internetowej. W razie pytań prosimy o kontakt z biurem projektu – 531-397-379. Wkrótce więcej informacji na temat projektu.

Under construction…

Skip to content