Wsparcie udzielane w ramach projektu

Uczestnicy Projektu wyłonieni w II turach rekrutacyjnych (w sumie 88 osób) przystąpią do etapu szkoleniowo-doradczego, przygotowującego ich do napisania biznesplanów oraz rozpoczęcia działalności gospodarczej. Wsparcie będzie obejmować:

  • DORADZTWO INDYWIDUALNE PRZED ROZPOCZĘCIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ– indywidualne doradztwo o charakterze biznesowym, które będzie miało na celu pomoc UP w rozwinięciu wiedzy i umiejętności z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej (m.in. indywidualna pomoc przy biznesplanie, księgowość, podatki, etc.).
  • SZKOLENIA Z ZAKRESU ZAKŁADANIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – Szkolenia obejmują niezbędny do prowadzenia własnej działalności gospodarczej zakres wiedzy i będą realizowane w grupach .

Następnie po zakończeniu etapu szkoleniowo-doradczego uczestnicy składają Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości wraz z biznesplanem oraz Wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego. Następnie Wnioski, zostaną ocenione przez Komisję Oceny Wniosków (KOW). Każdy wniosek zostanie oceniony przez 2 niezależnych członków KOW przy zagwarantowaniu bezstronności i przejrzystości. Ocena biznesplanów będzie obejmować kryteria zgodności z pomocą de minimis oraz kryteriami merytorycznymi m.in. wykonalność, kompletność, racjonalność finansowa. Beneficjent poinformuje UP o wynikach oceny biznesplanu i decyzji o przyznaniu/nieprzyznaniu dotacji. Uczestnicy, których biznesplany zostaną zweryfikowane pozytywnie otrzymają:

  • ŚRODKI FINANSOWE NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – w wysokości śr. 24500 PLN/os.
  • WSPARCIE POMOSTOWE – w postaci wsparcia finansowego (śr. 1700 PLN/m-c x 12 m-cy ) oraz szkoleniowo-doradczego 10h/osobę

W ramach projektu planuje się przyznać minimum 80 dotacji, przy czym Beneficjent będzie dążył do udzielenia środków na rozwój przedsiębiorczości każdemu wnioskującemu (pod warunkiem spełnienia przez niego kryterium minimum).