INFORMACJA ODNOŚNIE EFEKTYWNOŚCI ZATRUDNIENIOWEJ POWER

W związku z zapytaniami dotyczącymi efektywności zatrudnieniowej poniżej podstawowe informacje dla uczestników oraz pracodawców:

Efektywność zatrudnieniowa jest mierzona wśród uczestników, którzy w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie byli biernymi zawodowo, zgodnie z definicjami wskazanymi w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020

Kryterium efektywności zatrudnieniowej w przypadku stosunku pracy należy uznać za spełnione pod warunkiem, że uczestnik projektu zostanie zatrudniony na nieprzerwany okres co najmniej trzech miesięcy. Istotna jest data rozpoczęcia pracy wskazana w umowie o pracę, nie zaś data zawarcia umowy. W liczbie osób pracujących na podstawie stosunku pracy należy uwzględniać wyłącznie uczestników zatrudnionych, co najmniej na okres trzech pełnych miesięcy. Tym samym, powinna to być jedna umowa, zawarta z jednym pracodawcą na minimum trzy pełne miesiące. Niemniej, mając na uwadze częste praktyki zawierania przez pracodawców pierwszej umowy o pracę na okres próbny (np. na jeden miesiąc), a następnie na dłuższy okres, dopuszcza się możliwość uwzględnienia drugiej umowy o pracę przedłożonej przez uczestnika projektu. W takiej sytuacji muszą zostać spełnione następujące warunki:

  • uczestnik został zatrudniony łącznie na okres co najmniej trzech miesięcy oraz
  • zachowano ciągłość zatrudnienia u tego samego pracodawcy.

W przypadku, gdy uczestnik podjął zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej, warunkiem uwzględnienia takiej osoby w liczbie uczestników, którzy podjęli zatrudnienie po zakończeniu wsparcia jest spełnienie dwóch przesłanek:

  • umowa cywilnoprawna jest zawarta na minimum trzy pełne miesiące i
  • wartość umowy jest równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia.

W przypadku umowy o dzieło, w których nie określono czasu trwania umowy, wartość umowy musi być równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia.

 

INFORMACJA ODNOŚNIE EFEKTYWNOŚCI ZATRUDNIENIOWEJ POWER
Skip to content