Wsparcie udzielane w ramach projektu

Uczestnicy Projektu wyłonieni w rekrutacji (w sumie 60 osób) otrzymają następujące wsparcie:

  • IDENTYFIKACJA INDYWIDUALNYCH POTRZEB (8h na uczestnika) –  wsparcie w zakresie identyfikacji indywidualnych potrzeb uczestników w celu odpowiedniego dopasowania szkoleń oraz wsparcia doradczego.
  • DORADZTWO INDYWIDUALNE PRZED ROZPOCZĘCIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ– (10h na uczestnika) indywidualne doradztwo o charakterze biznesowym, które będzie miało na celu pomoc UP w rozwinięciu wiedzy i umiejętności z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej (m.in. indywidualna pomoc przy biznesplanie, księgowość, podatki, etc.).
  • SZKOLENIA Z ZAKRESU ZAKŁADANIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – Wszyscy uczestnicy projektu otrzymają wsparcie w postaci 80h szkoleniowych. Szkolenia obejmują niezbędny do prowadzenia własnej działalności gospodarczej zakres wiedzy i będą realizowane w grupach 15-to osobowych (4 grupy po 15 os.).

Następnie po zakończeniu etapu szkoleniowo-doradczego uczestnicy składają Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości wraz z biznesplanem oraz Wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego. Wnioski zostaną ocenione przez Komisję Oceny Wniosków (KOW). Każdy wniosek zostanie oceniony przez 2 niezależnych członków KOW przy zagwarantowaniu bezstronności i przejrzystości. Ocena biznesplanów będzie obejmować kryteria zgodności z pomocą de minimis oraz kryteriami merytorycznymi m.in. wykonalność, kompletność, racjonalność finansowa. Beneficjent każdorazowo pisemnie poinformuje UP o wynikach oceny biznesplanu i decyzji o przyznaniu/nieprzyznaniu dotacji. Uczestnicy, których biznesplany zostaną zweryfikowane pozytywnie otrzymają:

  • ŚRODKI FINANSOWE NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – w wysokości max. 23000 PLN/os. dla 50 uczestników.
  • WSPARCIE POMOSTOWE PODSTAWOWE – w postaci wsparcia finansowego (1000 PLN/m-c – od 1 do 6 m-ca działalności) oraz szkol-doradczego 10h/osobę (wsparcie przewidziane dla wszystkich).
  • WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE – w postaci wsparcia finansowego (1000 PLN/m-c – od 6 do 12 m-ca działalności)(wsparcie przewidziane dla 20 uczestników, którzy mają trudności w prowadzeniu działalności).

W ramach projektu planuje się przyznać minimum 50, przy czym Beneficjent będzie dążył do udzielenia środków na rozwój przedsiębiorczości każdemu wnioskującemu (pod warunkiem spełnienia przez niego kryterium minimum).

Skip to content